O Těšnovicích

Těšnovice (Tyessnowicz, Czessnowitz, Tiessniowicze, Teschnnowitz, ale i Těšňovice) je vesnice,část okresního města Kroměříž. Nachází se asi 4 km na jihovýchod od Kroměříže, na posledních výběžcích Chřibů, sklánějících se do údolí říčky Kotojedky. Je zde evidováno 156 adres. Trvale zde žije 412 obyvatel.

Těšnovice je také název katastrálního území o rozloze 3,12 km2.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z kupní listiny olomouckého biskupa Jindřicha I. Zdíka z roku 1131. Další zmínka je až z 13. století, kdy byly Těšnovice rozděleny na polovinu patřící zpupnému statku a druhá lennímu statku biskupa olomouckého.

Pamětihodnosti

  • Kostel svatých apoštolů Petra a Pavla se samostatně stojící zvonicí, opěrným zdivem (opevněním kostela) a sochou sv. Floriána jsou kulturní památkou České republiky evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 28486/7-6160. Poprvé je kostel písemně připomínán v roce 1344, kdy papež Kliment VI. jmenoval těšnovického faráře Jaroslava, syna Vojslavova, olomouckým kanovníkem. Ze zápisu z roku 1403 je zřejmé, že k faře náležel i dvůr. V roce 1643 Švédové vypálili faru a vyloupili kostel včetně zvonů. Kostel utrpěl a jeho oprava skončila teprve po sto letech. V roce 1741 byl znovu vysvěcen. Na jižní straně kostela jsou umístěny sluneční hodiny s datem 1802, rozděleným do dvou cifer citátem sv. Pavla: „Pokud máme čas, prokazujme dobro všem.“. Roku 1861 byla samostatně stojící věž zvonice zvýšena a roku 1889 byla obnovena věžní báň. Původ křížové cesty v obci potvrzují listiny z roku 1884. O soše sv. Floriána je písemná zmínka z roku 1775, kdy těšnovičtí konšelé podali stížnost u kroměřížského magistrátu na svého faráře.
  • Torzo Ježíše Krista na kříži, který původně stával v zatáčce před domem čp. 115. V padesátých letech za nejasných okolností zmizel. Snad, protože stál blízko cesty, do něho narazilo vojenské vozidlo a pak už byl jen krůček k pokynu na definitivní odklizení. Místní lidé celou památku uložili na zahradě fary. Vlastní kříž se tehdy zcela rozbil. Tělo Krista bez rukou a nohou bylo umístěno na zdi budovy. Na základě požadavku občanů se v roce 1999 rozhodlo o obnovení památky. Odborná komise zvolila ze tří doporučených návrhů umístění na zeleném pásu nedaleko autobusové zastávky. Nejprve se shromáždily všechny kamenné pozůstatky a pak umělecký restaurátor a kameník Mgr. Jaroslav Budík z Vyškova zhotovit chybějící tělo kříže. Protože nebyly známy původní tvary a polohy končetin korpusu umístilo se na kříži na základě konzultace s Památkovým ústavem Brno tělo Ježíše Krista v dochovaném stavu, aby připomínalo události vedoucí k odstranění kříže z původního místa. Při restaurování bylo na zadní straně kříže objeveno datum postavení v roce 1908, velmi nečitelný nápis a na boku signatura zhotovitele Josefa Klapila z Kostelan. Instalování historické památky proběhlo 26. září 2000. [4]

Informace čerpány ze serveru Wikipedia.

Znak a prapor

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Těšnovice.

Kompozice základních návrhů těšnovických symbolů vychází z faktu, že až do 16. století patřila polovina obce panství kvasickému, druhá polovina byla v majetku olomouckého biskupa. Proto byla obec rozdělena na dvě části. Aloidní a manskou. V erbu je proto kladen důraz na připomínku domácího vladyckého rodu, čímž je střela – prvek erbovního znamení Soběhrda z Těšnovic. Právě městečko Kvasice má ve svém erbu zavinutou střelu. Klíč je atributem sv. Petra a místního kostela sv. Petra a Pavla. Spojení těchto dvou figur je právě pro naší obec neotřelé a originální. Lilie, coby symbol čistoty je jedním ze známých mariánských prvků a v návrzích prezentuje jednu ze starých obecních pečetí z roku 1664. Dva stříbrné kužely byly převzaty ze znaku města Kroměříže, resp. ze znaku olomouckého biskupství. Vlastní symboliku nesou i užité tinktury. Zatímco modrá je tradiční barvou mariánskou, červená byla převzata ze znaku nejvýznamnější vrchnosti.

Návrh obecní vlajky kopíruje návrhy znaku.
Prapor i znak obce byly vysvěceny 28. června 2008

 

© 2015 Těšnovice (Bochy, VTX a možná pár ostatních ;-)